C# 未提供必须形参对应的实参

发布时间:2019-09-25 23:09:30 阅读:48

  这个问题是在写观察者模式中遇到的一个问题。

  具体的代码可以到《设计模式(十五)之观察者模式》中下载,下边只是部分代码。

   

  我在抽象类中定义了构造函数,代码如下:

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
   
  namespace Observer
  {
      /// <summary>
      /// 博客抽象类,有订阅功能
      /// </summary>
      public abstract class blog
      {
          /// <summary>
          /// 订阅者列表
          /// </summary>
          public List<IObserver> observerList = new List<IObserver>();
          /// <summary>
          /// 博客标题
          /// </summary>
          public string blogTitle = "";
          /// <summary>
          /// 博客作者
          /// </summary>
          public string blogAuthor = "";
          /// <summary>
          /// 构造函数
          /// </summary>
          /// <param name="title">博客标题</param>
          /// <param name="author">博客作者</param>
          public blog(string title,string author)
          {
              this.blogAuthor = author;
              this.blogTitle = title;
          }
      }
  }

   

  大家注意,我这个构造函数中是有参数的。

  接下来,我写了一个类来继承他,最开始,我是这样写的

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
   
  namespace Observer
  {
      public class MyBlog : blog
      {
          public MyBlog(string title,string author)
          {
   
          }
      }
  }

  报错;

  121212.png

   

  去网上找了一下:得到的结果基本上都是:

  父类有了带参数的构造函数,子类的构造函数可以不和父类的构造函数一样,但是,如果你的父类定义了带参数的构造函数同时没有无参重载的情况下,那么在子类中,你必须对父类的带参数的构造进行赋值,也就是实参!

  代码如下:

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
   
  namespace Observer
  {
      public class MyBlog : blog
      {
          public MyBlog(string title,string author) : base(title,author)
          {
   
          }
      }
  }

   

  解决方法就是,在子类的构造函数后加上base关键字及对应父类构造函数需要的参数。

   

  以上就是所有的解决方法。

  有好的建议,请在下方输入的评论。

关键字C#